Warunki dopuszczenia do obrotu i debiut na GPW

 

jak wprowadzic

Akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego (na rynku podstawowym albo równoległym), o ile:

 • sporządzony został odpowiedni dokument informacyjny, zatwierdzony przez właściwy organ nadzoru (KNF) chyba, że sporządzenie lub zatwierdzenie dokumentu informacyjnego nie jest wymagane,
 • zbywalność akcji nie jest ograniczona
 • w stosunku do emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
 • kapitalizacja spółki (rozumiana jako iloczyn liczby wszystkich akcji emitenta i prognozowanej ceny rynkowej) powinna wynosić co najmniej równowartość w złotych 15.000.000 EUR (z wyjątkiem emitentów, których akcje co najmniej jednej emisji były przez okres co najmniej 6 miesięcy przedmiotem obrotu na innym ryku regulowanym lub na NewConnect, których kapitalizacja może wynosić 12.000.000 EUR),
 • w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy uprawniony jest do wykonywania mniej niż 5% głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, znajduje się co najmniej: - 15% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego, oraz - 100.000 akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie do obrotu giełdowego o wartości równej co najmniej 1.000.000 EUR, liczonej według ostatniej ceny sprzedaży lub emisyjnej.
 • akcje znajdują się w posiadaniu takiej liczby akcjonariuszy, która stwarza podstawę dla kształtowania się płynnego obrotu giełdowego.

Emitent zobowiązany jest do przekazania Giełdzie wraz z wnioskiem o dopuszczenie tzw. Opinii Firmy Inwestycyjnej odnośnie do spełnienia wymogów dopuszczenia do obrotu giełdowego.


Akcje mogą być dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku podstawowym o ile dodatkowo:

 • wniosek o dopuszczenie obejmuje wszystkie akcje tego samego rodzaju,
 • w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 25% akcji objętych wnioskiem o dopuszczenie lub w posiadaniu akcjonariuszy, z których każdy posiada nie więcej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu, znajduje się co najmniej 500.000 akcji spółki o łącznej wartości wynoszącej równowartość w złotych co najmniej 17.000.000 EUR (akcje mogą być dopuszczone pomimo niespełnienia tego warunku o ile Zarząd Giełdy uzna, że liczba akcji objętych wnioskiem a także sposób przeprowadzenia ich subskrypcji lub sprzedaży pozwala uznać, że obrót tymi akcjami na rynku podstawowym uzyska wielkość zapewniającą płynność);
 • emitent publikował sprawozdania finansowe wraz z opinią podmiotu uprawnionego do ich badania przez co najmniej trzy kolejne lata obrotowe poprzedzające złożenie wniosku o dopuszczenie.

 

Rozpoznając wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu giełdowego, Zarząd Giełdy bierze pod uwagę:

 1. sytuację finansową emitenta i jej prognozę, a zwłaszcza rentowność, płynność i zdolność do obsługi zadłużenia, jak również inne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe emitenta,
 2. perspektywy rozwoju emitenta, a zwłaszcza ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych z uwzględnieniem źródeł ich finansowania,
 3. doświadczenie oraz kwalifikacje członków organów zarządzających i nadzorczychemitenta,
 4. warunki, na jakich emitowane były papiery wartościowe i ich zgodność z zasadami publicznego charakteru obrotu giełdowego, określonymi we wspólnych uchwałach Rady i Zarządu Giełdy,
 5. bezpieczeństwo obrotu giełdowego i interes jego uczestników.

Wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego emitent składa bezpośrednio do Zarządu Giełdy na przygotowanym przez Giełdę formularzu.

 

Zarząd Giełdy jest obowiązany podjąć uchwałę w kwestii dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.


Szczegółowe warunki dopuszczenia do obrotu giełdowego akcji oraz innych instrumentów finansowych zawarte są w Regulaminie Giełdy (§3 i następne) oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 12 maja 2010 roku w sprawie szczegółowych warunków, jakie musi spełniać rynek oficjalnych notowań giełdowych oraz emitenci papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na tym rynku.


Jak debiutować na GPW?

Jak debiutować na GPW

 

Poniżej przedstawione zostały poszczególne kroki jakie powinna przedsięwziąć spółka, która zamierza wejść na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA

Emitentem akcji notowanych na Giełdzie może być podmiot będący spółką akcyjną. Jeśli jednak nasze przedsiębiorstwo nie spełnia tego warunku to w tym przypadku właściciele firmy muszą przekształcić ją w spółkę akcyjną bądź zawiązać spółkę akcyjną, wnosząc do niej majątek przedsiębiorstwa.

Następnie Walne Zgromadzenie musi zatwierdzić uchwałę o ofercie publicznej akcji, ich dematerializacji oraz ubieganiu się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym. Konsekwencją tego jest konieczność sporządzenia prospektu emisyjnego, co wymaga nawiązania przez spółkę współpracy z następującymi podmiotami:

* biegłym rewidentem, który będzie odpowiedzialny za zbadanie sprawozdań finansowych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym,

* biurem maklerskim, które będzie pełnić funkcję oferującego akcje spółki w ofercie publicznej.

Bardzo często firmy chcące zadebiutować korzystają z doradców prawnych oraz finansowych (dla naszych czytelników oferujemy wsparcie również w tym zakresie). Szczegółowy opis zawartości prospektu emisyjnego zawiera rozporządzenie Komisji (WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych.

Kolejny etap stanowi złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego. Komisja sprawdza prospekt emisyjnego jeśli są jakieś wątpliwości kontaktują się z emitentem a następnie zatwierdza prospekt emisyjny.

Firma planująca debiut powinna złożyć do Krajowego Depozytu stosowne dokumenty wraz z wnioskiem o rejestrację (listę dokumentów udostępniamy dla zarejestrowanych użytkowników) w celu rejestracji papierów wartościowych.

Następnie przeprowadzana jest oferta publiczna. W okresie pomiędzy przydziałem akcji nowej emisji a ich rejestracją możliwy jest na Giełdzie obrót PDA (Prawa Do Akcji) – szerzej opisane w dziale Edukacja/(słownik).

Po zakończeniu oferty, spółka składa wniosek o dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji (oraz ewentualnie praw do akcji nowej emisji - PDA) - na rynek podstawowy lub równoległy. Do wniosku należy dołączyć m.in. prospekt emisyjny zatwierdzony przez KNF. Decyzja o dopuszczeniu podejmowana jest przez Zarząd Giełdy.

Po dopuszczeniu papierów wartościowych do obrotu giełdowego, spółka składa do Zarządu Giełdy wniosek o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku podstawowym lub równoległym. Zarząd Giełdy określa m.in. system notowań, a także datę sesji giełdowej, na której nastąpi pierwsze notowanie.

Ostatnim i najbardziej przyjemnym momentem jest dzień debiutu. Przedstawiciel spółki występują na GPW S.A. gdzie rozpoczynają notowania dzwoniąc w dzwon giełdy i otrzymują statuetki pamiątkowe oraz przedstawiają swoje przedsiębiorstwo.

 

 

{fshare}

internet business

© eBiznesOnline. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.