Regulamin sklepu

trustedshops-rgb-wort-bild-marke 500wpx


Jak napisać regulamin sklepu internetowego?

 

Skonstruowanie zgodnego z przepisami regulaminu sklepu internetowego może być dla rozpoczynających działalność w branży e-commerce nie lada wyzwaniem. Publikujemy fragment wzoru regulaminu udostępnianego nieodpłatnie przez firmę Trusted Shops, europejskiego lidera na rynku certyfikacji sklepów internetowych, który przeprowadził audyty prawne ponad 11 000 sklepów.

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO [nazwa]

 

z [data pierwszej publikacji na stronie internetowej]

 

 

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą

 

prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia

 

w ramach Sklepu;

 

2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

3. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach

 

sklepu internetowego [nazwa sklepu];

 

4. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za

 

pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

5. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

6. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego,

 

zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z

 

wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

7. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – ustawa z dnia 27

 

lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu

 

Cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.);

 

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o

 

świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy

 

sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

 

 

II. Postanowienia ogólne

 

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego

 

pod [adresem].

 

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu

 

usług drogą elektroniczną.

 

2.3. Sklep internetowy, działający pod [adresem], prowadzony jest przez [oznaczenie

 

zgodne z częścią I. Podręcznika].

 

2.4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności [w zależności od dostępnych możliwości]:

 

a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 

b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach

 

sklepu internetowego;

 

c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu

 

internetowego;

 

d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach

 

Sklepu Internetowego.

 

2.5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez

 

system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań

 

technicznych:

 

a) Internet Explorer w wersji […] lub nowszej z włączoną obsługą [wskazanie niezbędnych

 

aplikacji, np. aplety Javy], lub

 

b) [przeglądarka internetowa] w wersji […] lub nowszej z włączoną obsługą […],

 

c) minimalna rozdzielczość ekranu […] x […] pikseli.

 

2.6. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie

 

uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do

 

Internetu.

 

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa [prowadzący Sklep] zastrzega sobie

 

możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do

 

osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o

 

powyższym powiadomieni.

 

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za

 

pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu [adres internetowy]

 

oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

2.9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich

 

opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia

 

umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

 

 

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

3.1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego

 

ramach.

 

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza

 

rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

 

3.3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych

 

osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

3.4. [nazwa prowadzącego] może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu

 

Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów

 

Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez

 

Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne

 

lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

 

b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób

 

trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 

c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez [nazwa prowadzącego] za

 

zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami

 

korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię [nazwa prowadzącego].

 

3.5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie

 

może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody [nazwa prowadzącego].

 

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze

 

świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i

 

organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w

 

szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby

 

nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści

 

propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa

 

osób trzecich,

 

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w

 

szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu

 

internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla

 

[nazwa prowadzącego],

 

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w

 

zakresie własnego użytku osobistego,

 

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na

 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z

 

ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

 

 

[…]

 

 

 

Dalszy ciąg wzoru regulaminu znajdą Państwo w Podręczniku Trusted Shops, który można pobrać w ramach nieodpłatnego pakietu START na stronie: www.trustedshops.pl

 

 

 

W ramach nieodpłatnego pakietu START mogą Państwo również korzystać z widgeta Opinii Klienta Trusted Shops. Zamieściwszy go na stronie będą mogli Państwo pochwalić się pierwszymi 10 opiniami klientów sklepu. Pakiet START umożliwia także zbieranie dalszych opinii i monitorowanie poziomu zadowolenia klientów z usług sklepu w systemie Trusted Shops.{fshare}

internet business

© eBiznesOnline. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu.